ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722083
ชื่อ สกุล : นายสิงห์หา   สุขสังขาร
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ