ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722073
ชื่อ สกุล : นางสาวณัฐปภัสร์   กิจเจริญวงศ์
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ