ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722010
ชื่อ สกุล : นายธีรพล   ต้นวาจา
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ