ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25642192
ชื่อ สกุล : นางสาวธนิตา   แก้วงาม
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ