ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25622214
ชื่อ สกุล : นายจตุพร   บุญสม
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ