ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25622183
ชื่อ สกุล : นางสาวสุพรรณี   อยู่เป็นแก้ว
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ