ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25622158
ชื่อ สกุล : นายชาคริต   คชวงษ์
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ