ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15842211
ชื่อ สกุล : นายกิตติพงษ์   ภู่ดำรงค์
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ