ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742453
ชื่อ สกุล : นางสาวจันทกานต์   โอภาสสุวรรณ
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การตลาด
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ