ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742437
ชื่อ สกุล : นางสาวเพ็ญลักษณ์   ทองศรี
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การท่องเที่ยว
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ