ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742408
ชื่อ สกุล : นางสาวศิริพร   ชูชีพ
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ