ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742401
ชื่อ สกุล : นางสาวพัชฌา   ศรีเรือง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ