ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742377
ชื่อ สกุล : นายเอกพนธ์   พงษ์โนรี
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ