ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742293
ชื่อ สกุล : นางสาวสุชานันท์   ศรีเมือง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ