ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742283
ชื่อ สกุล : นางสาวนารียา   จ้อยบ้านกวย
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ