ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742200
ชื่อ สกุล : นายนพรัตน์   ชาโนภาษ
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ