ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742182
ชื่อ สกุล : นายวุฒิชัย   ผะอบทอง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ