ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742147
ชื่อ สกุล : นางสาวอัญชิสา   รุ่งทรัพย์ชนะเดช
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ