ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742128
ชื่อ สกุล : นางสาวกัญยารัตน์   อุ้ยนิรันดรกุล
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ