ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742106
ชื่อ สกุล : นางสาวจิราภรณ์   เปลื้องทุกข์
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ