ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742077
ชื่อ สกุล : นางสาวเพชรรัตน์   หอมไม่หาย
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ