ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742058
ชื่อ สกุล : นางสาวดวงพร   พิพิธชวนชม
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ