ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15742052
ชื่อ สกุล : นางสาววรรัตน์   ภูมิคง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ