ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732289
ชื่อ สกุล : นายทินกร   พันธ์งาม
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ