ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732261
ชื่อ สกุล : นางสาวสุพัตรา   เด่นดวง
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ