ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732225
ชื่อ สกุล : นางสาวปัณณพร   ไทยสามเสน
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ