ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732200
ชื่อ สกุล : นางสาวยุภาวดี   มาตราเงิน
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ