ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732163
ชื่อ สกุล : นางสาวสุพรรษา   ศิลปวุฒิ
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คหกรรมศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ