ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732161
ชื่อ สกุล : นางสาวศิริลักษณ์   พงษ์สุทธิ์
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คหกรรมศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ