ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732152
ชื่อ สกุล : นางสาวพัชรนันท์   พันธ์แย้ม
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คหกรรมศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ