ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732146
ชื่อ สกุล : นายนพดล   พงษ์อารี
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คหกรรมศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ