ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732143
ชื่อ สกุล : นางสาวกฤติยา   อิ่มเจริญ
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : คหกรรมศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ