ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732131
ชื่อ สกุล : นายอรรถกานท์   ศรีเมฆ
คณะ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ