ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732089
ชื่อ สกุล : นางสาวเนื้อทิพย์   ธีระกาย
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ