ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732088
ชื่อ สกุล : นางสาวศิรินภา   ศรีพล
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ