ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732076
ชื่อ สกุล : นายปรีชา   รักษาแสง
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ