ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732073
ชื่อ สกุล : นายธีรภัทร์   ธารีรักษ์
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ