ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732061
ชื่อ สกุล : นางสาววารินทร์   อ่อนจิตร์
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ