ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732053
ชื่อ สกุล : นางสาวกิติยา   ไกรแสงศรี
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ