ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732022
ชื่อ สกุล : นายนันทวัฒน์   ศิริวรรณ
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ