ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732015
ชื่อ สกุล : นางสาวกัญญารัตน์   อ่อนละม่อม
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ