ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732009
ชื่อ สกุล : นางสาวเบญจวรรณ   ใหญ่ยงค์
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เกษตรศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ