ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732004
ชื่อ สกุล : นายภาณุพงศ์   ฤกษ์ยานีย์
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เกษตรศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ