ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15732003
ชื่อ สกุล : นางสาวน้ำทิพย์   กระจ่าง
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เกษตรศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ