ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722810
ชื่อ สกุล : นางสาวจุฑามาศ   นาคเขียว
คณะ : นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิเทศศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ