ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722802
ชื่อ สกุล : นายกฤษดา   ฤทธิทรง
คณะ : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ดนตรีสากล
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ