ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722768
ชื่อ สกุล : นายนพพร   พูนศิริ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : ศิลปะการแสดง
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ