ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722766
ชื่อ สกุล : นายอัศนี   ดีเจริญ
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ