ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722760
ชื่อ สกุล : นางสาวศศิธร   แย้มอุบล
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ประวัติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ