ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15722759
ชื่อ สกุล : นางสาวรัมณียา   ไทยหล่อ
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ประวัติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ